سری پاکتی مجلل

کد محصول 231
وزن خالص گرم0/5و 1 گرم و2 گرم و2.3نیم مثقال وگرم 3وگرم 4و4.6 یک مثقال
نوع زعفران سرگل ممتاز درجه یک
تعداد در جعبه 24و12 عددی