سری کریستال الماس

کد محصول 234
وزن خالص 0.5گرم، 1 گرم، 2 گرم، 2.3نیم مثقال، 3گرم، 4گرم، 4.6 یک مثقال، 5گرم
نوع زعفران سرگل ممتاز درجه یک وسوپر نگین و نگین
تعداد در جعبه  6 عدد